• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Gmina Celestynów realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów”


Cel projektu:

  • ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy w Celestynowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoły Podstawowej w Regucie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii,
  • oszczędności kosztów energii w budynkach związane z ograniczeniem zużycia nośników energii,
  • poprawa jakości powietrza.


Planowane efekty:

  • kompleksowa poprawa energooszczędności budynków użyteczności publicznej,
  • zmniejszenie emisji CO2 do powietrza o 28,42%, zgodnie z danymi audytów energetycznych,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 63,80% w budynkach objętych projektem,
  • efektywność kosztowa projektu wynosi 2,89 zł/ kWh.


Zakres prac: docieplenie dachów i stropów, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u (Szkoła Podstawowa w Celestynowie), wymiana oświetlenia (Szkoła Podstawowa w Celestynowie oraz Urząd Gminy w Celestynowie), montaż instalacji fotowoltaicznej (Szkoła Podstawowa w Celestynowie i Urząd Gminy w Celestynowie).


Wartość inwestycji: ok. 3.650.000,00 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1.369.848,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Celestynowie  Urząd Gminy w Celestynowie

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw