• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ (CEAS)


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej


ADRES SIEDZIBY: Ponurzyca 29; 05-430 Celestynów


KOTAKT TELEFONICZNY: 500 193 997


KONTAKT e-mail: ceas.zofiagajewska@gmail.com


STRONA INTERNETOWA: http://ceas.edu.pl/


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Zofia Gajewska – Prezes organizacji, Edyta Dylak - Wiceprezes organizacji


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Celem Fundacji CEAS jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych.


DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji AVIVA i pozyskanie środków na plac zabaw wPonurzycy; Zorganizowanie z udziałem Fundacji PZU, Gminy oraz GOK pikniku rodzinno-sportowego „Ponurzyca na sportowo”; Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie MPiPS (od lipca ruszył projekt „Ponurzyckie Ślady”; Wygrana w Ogólnopolskim Programie „Równać Szanse” 2 funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. (Projekt ruszy od września „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”); FIO Mazowsze Lokalnie, Ogólnopolski Konkurs Grantowy dla młodych organizacji pozarządowych; projekt "Podsumowanie Lata"; Ogólnopolski Konkurs: "Tu mieszkam, tu zmieniam" Banku Zachodniego WBK. Nasz projekt: "Łączy nas idea taka: DACH nad głową Ponuraka!"

FUNDACJA "TAK" - TWÓRCZY, AKTYWNI, KOCHAJĄCY


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Fundacja "TAK" - Twórczy, Aktywni, Kochający


ADRES SIEDZIBY: Glina, ul. Wilcza 2, 05-430 Celestynów


KONTAKT e-mail: fundacjatak@gmail.com


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Dorota Adamska - Prezes, Katarzyna Deryło - Wiceprezes, Anna Kruszewska - Sekretarz

STRONA INTERNETOWA: http://fundacjatak.org/

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Wyrównywanie szans, wspieranie osób niepełnosprawnych z problemami, osób wykluczonych społecznie; wspieranie i rozwijanie talentów i inicjatyw; wpieranie postaw ekologicznych; integracja społeczna i wspieranie rodzin; budowanie niezależności, samodzielności i zaradności życiowej; popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego; profilaktyka dzieci i młodzieży szkolnej; aktywizacja osób starszych.


CELESTYNOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Celestynowska Inicjatywa Samorządowa


ADRES SIEDZIBY: ul. Widok 19; 05-430 Celestynów


KONTAKT E-mail: cis@cis-celestynow.org


STRONA INTERNETOWA: http://www.cis-celestynow.org/


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Elżbieta Traczyk


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych. Wspieranie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej. Propagowanie demokratycznych form realizacji praw obywateli, działania na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych praw obywateli. Poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie 
i poszukiwanie rozwiązań podnoszących poczucie bezpieczeństwa obywateli. Dążenia do wzrostu podmiotowości obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego. Dążenie do wzrostu kultury prawnej społeczeństwa. Uzupełnianie działań instytucji publicznych i proponowanie alternatywnych form działań prospołecznych. Integrowanie środowisk działających na rzecz społeczeństwa demokratycznego. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym. Podejmowanie wszelkich działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i umacniających rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Kreowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia, kultury życia codziennego i stosunków międzyludzkich. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę. Budzenie i pogłębianie umiłowania Ojczystego kraju i regionu, upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności i perspektywach rozwoju Polski, regionu. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury, popularyzacja jej dorobku 
i osiągnięć w kraju i regionie.cji.


DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: organizator debat "Społeczeństwo i Samorządność"; wydawca kwartalnika "Kurier Sąsiedzki"

STOWARZYSZENIE „DZIECIAKOM Z UKRAINY”


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie „Dzieciakom z Ukrainy”


ADRES SIEDZIBY: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Celestynów - Lasek 05-430 Celestynów.


KONTAKT TELEFONICZNY: 22 789 70 76


KONTAKT E-mail: winiry2@wp.pl


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Ryszard Winiarski – Prezes,Sylwester Porowski – Wiceprezes

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Organizacja wypoczynku (trzy tygodniowe turnusy w okresie wakacji) dla dzieci przeważnie pochodzenia polskiego z terenu Ukrainy i ostatnio Białorusi. Obóz o tradycjach harcerskich. Wycieczki – Warszawa doskonalenie języka polskiego, kontakty rówieśników polsko – ukraińsko – białoruskich.

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Od 1997 r. regularnie jeden turnus, czasami dwa, dzieci z Lwowa ze szkół uczące się w języku polskim, ponadto z Kosowa, Charkowa, Sambord, ostatnio Nowogródka na Białorusi a nawet z Kaimucji. Stowarzyszeni posiada własny sprzęt, kadrę, stałych sponsorów.

LIGA OCHRONY PRZYRODY


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Liga Ochrony Przyrody Zarząd


ADRES SIEDZIBY: Zarząd Oddziału Warszawa Wschód, Warszawa Anin ul. Poprzeczna 5


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WLADZ ORGANIZACJI: Zbigniew Januszczak, Małgorzata Popławska – Zajączkowska – członek komisji.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Aktywne działanie odnawiające gatunkowo w środowisku

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Uchwała Rady Warszawy dotyczącej otuliny w okolicy Warszawy; dotyczące siedliska ptaków dzięki staraniom Zarządu.

STOWARZYSZENIE OSIEDLA „LEŚNA”


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Osiedla „Leśna” w Pogorzeli w Gminie Celestynów


ADRES SIEDZIBY: ul. Leśna 59, Pogorzel, 05-430 Celestynów


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Adam Palczewski – Prezes Zarządu, Izabela Wysocka, Mirosław Makowiecki, Rober Drewniak – Członkowie Zarządu

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw