• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

AZBEST obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości


Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określony został na rok 2032.

Co należy zrobić:
1. Corocznie w terminie do 31 stycznia należy złożyć informację o wyrobach zawierających azbest
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z przepisami, mieszkańcy posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania.


Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz osoby fizyczne przedkładają w formie pisemnej Wójtowi Gminy Celestynów natomiast pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają taką informację Marszałkowi Województwa - corocznie w terminie do 31 stycznia. (Informacja o wyrobach zawierających azbest)
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

2. Wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, gdzie są wykorzystywane wyroby zawierające azbest przeprowadza kontrolę (we własnym zakresie) stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić i przechowywać w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. (Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest)

3. Zgłoszenie prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić zamiar wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Otwocku.

4. Przepisy:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r., Nr 8, poz. 31).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089)

ODBIÓR I UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENY GMINY CELESTYNÓW

Gmina Celestynów w tym roku również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”.

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem i utylizacją azbestu powinny złożyć do Urzędu Gminy w Celestynowie informację o zaprzestaniu wykorzystywania wyrobów zaraz po ich zdjęciu z dachu. Nabór wniosków obejmuje wyłącznie odbiór azbestu (eternitu) zdjętego z budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji. Eternit powinien być ułożony na palecie, ostreczowany i usytuowany w miejscu dostępnym do odebrania. O odbiorze eternitu w danym roku decyduje kolejność złożonych podań oraz wysokość środków uzyskanych z WFOŚiGW i środków zabezpieczonych w budżecie na dany rok.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w Celestynowie w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz poniżej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 22 789-70-60 wew. 112 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK  na odbiór i utylizację azbestu

Oczyszczalnie ścieków • Odpady komunalne • Ochrona zwierząt

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw