• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

DOTACJE NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWALTAICZNYCH

REGULAMIN określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.

WNIOSEK o udzielenie dotacji

WNIOSEK o wypłatę dotacji


DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW

Na co udzielana jest dotacja?
Dotacja udzielana jest na wymianę starego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym (tj. węglem, drewnem, miałem, koksem) na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Jaka jest kwota przyznawanej dotacji?
Gmina Celestynów udziela Wnioskodawcy dotacji celowej w wysokości 60 % poniesionych wydatków (zakupu kotła) lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.

Kto może uzyskać dotację?
Dotację mogą otrzymać wszyscy właściciele, posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Gminy Celestynów: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:
- kotły gazowe – w miejscowościach, gdzie jest sieć gazowa lub rozpoczęte są prace planistyczne w tym zakresie;
- kotły węglowe i pelletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.
Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie sprzedawane piece na paliwo stałe powinny posiadać tzw. "certyfikat Ecodesign" spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE – w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Celestynów.

Kolejność rozpatrywania.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez rencistów, emerytów (tj. kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pozostałe wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Celestynowie (liczy się faktyczna data wpływu do Urzędu).

Uwaga!!! Zwracamy również uwagę na konieczność przestrzegania kolejności działań:
1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Celestynowie;
2. Informacja do wnioskodawcy o zakwalifikowaniu do podpisania umowy;
3. Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Gminą;
4. Zakup i montaż pieca;
5. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami;
6. Wypłata środków po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku zakupu pieca przed podpisaniem umowy, dotacja nie zostanie udzielona!

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05 -430 Celestynów pod numerem telefonu (022) 789 70 60 wew. 137, 211.


Regulamin

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniami

Wniosek o wypłatę dotacji

 

 

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw