• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Skład Rady Gminy Celestynów kadencji 2018-20231. Romuald Ziętala – przewodniczący
2. Damian Krysztofik - zastępca przewodniczącego
3. Paweł Felczyk
4. Paweł Floriańczyk
5. Leszek Gąsiorowski
6. Monika Górska
7. Wiesław Jagiełło
8. Łukasz Lewandowski
9. Dorota Nowak
10. Stanisław Pawlak
11. Wiktor Piasecki
12. Wiesław Rosłoniec
13. Urszula Sabała
14. Robert Wicik
15. Agnieszka Wojtaś

Rada gminy wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art.18 ust. 2).

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów pełni dyżur dla mieszkańców Gminy:


w Urzędzie Gminy w Celestynowie, w każdy poniedziałek w godzinach: 17:00 - 18:00 w pokoju 24, I piętro.

  

 

W ramach Rady Gminy Celestynów pracują następujące komisje:

Komisja Finansów i Inwestycji


Przewodniczący:
1) Damian Krysztofik
Członkowie:
2) Paweł Felczyk,
3) Leszek Gąsiorowski,
4) Wiesław Rosłoniec,
5) Urszula Sabała,
6) Monika Górska,
7) Wiesław Jagiełło,
8) Robert Wicik,
9) Wiktor Piasecki.

Komisja jest organem rady gminy, spełniającym funkcję opiniodawczą oraz inicjującą, realizującym na bieżąco jej funkcje związane z budżetem gospodarczym oraz gospodarką przestrzenną np.: projektem budżetu, sprawozdaniem z wykonania budżetu, programami gospodarczymi Gminy, planowaniem i realizacją inwestycji gminnych, ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, planem zagospodarowania przestrzennego.

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


Przewodniczący:
1) Agnieszka Wojtaś
Członkowie:
2) Wiesław Jagiełło,
3) Stanisław Pawlak,
4) Łukasz Lewandowski,
5) Romuald Ziętala.

Komisja jest organem rady gminy, spełniającym funkcję opiniodawczą oraz inicjującą, realizującym na bieżąco jej funkcję związaną ze zdrowiem, bezpieczeństwem publicznym, pomocą społeczną i ochroną środowiska np.: ochrony zdrowia, placówek opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ośrodków i zakładów opiekuńczych, przeciwdziałania patologiom w rodzinie, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, rolnictwa i leśnictwa.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


Przewodniczący:
1) Wiktor Piasecki,
Członkowie:
2) Łukasz Lewandowski,
3) Damian Krysztofik,
4) Dorota Nowak,
5) Paweł Floriańczyk,
6) Wiesław Rosłoniec,
7) Paweł Felczyk,
8) Romuald Ziętala.

Komisja jest organem rady gminy, spełniającym funkcję opiniodawczą oraz inicjującą, realizującym na bieżąco jej funkcję związaną z oświatą, kulturą i sportem np.: funkcjonowania placówek oświatowych i innych placówek o charakterze wychowawczym, bibliotek gminnych, placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej, turystyki, rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej.

Komisja Skarg i Wniosków


Przewodniczący:
1) Paweł Floriańczyk,
Członkowie:
2) Agnieszka Wojtaś,
3) Monika Górska.

Rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący:
1) Stanisław Pawlak,
Członkowie:
2) Dorota Nowak,
3) Robert Wicik,
4) Urszula Sabała,
5) Leszek Gąsiorowski.

Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz inne podmioty w zakresie wykorzystywania środków budżetu gminy - biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw